Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 25.06.2024
 • 0 
 • 0 
Hazard – wszystko, co trzeba wiedzieć o uzależnieniu

Hazard – wszystko, co trzeba wiedzieć o uzależnieniu
 • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Gruzja
Opis projektu
“Hazard – wszystko, co trzeba wiedzieć o uzależnieniu” – to nowy projekt naszej Fundacji, którego realizację właśnie zaczęliśmy wspólnie z fundacją Bridge of Friendship Kartlosi z Gruzji. W ramach projektu powstanie intensywny program szkolenia gruzińskich nauczycieli szkół ponadpodstawowych z zakresu profilaktyk uzależnienia młodzieży od hazardu. Program przygotują polskie ekspertki we współpracy z gruzińskimi, tak aby odpowiadał on gruzińskiej sytuacji społeczno-kulturalnej. Szkolenie 16 nauczycieli z trzech regionów w Gruzji, w których zagrożenie uzależnienie od hazardu wśród młodzieży rozwija się szybciej niż w regionach pozostałych, odbędzie się pod koniec września w Kutaisi w Gruzji. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie komponentu profilaktyki uzależnień do programu edukacji w gruzińskich szkołach ponadpodstawowych. Powstaną: publikacja i podstrona WWW prezentujące program szkoleń i zbierające najlepsze praktyki pracy w profilaktyce uzależnień od hazardu i uzależnień młodzieży w ogóle. W trakcie realizacji projektu prowadzić będziemy na szeroką skalę działania upowszechniające rezultaty projektu w Internecie. Przy projekcie współpracujemy z fundacją Bridge of Friendship Kartlosi. Organizacja powstała w 2006 roku i zajmowała się początkowo konfliktem osetyjsko-gruzińskim i prowadzeniem działań mających zbliżyć do siebie obie strony. Z czasem działalność rozszerzyła się na działania w zakresie edukacji nieformalnej - pracy ze szkołami, nauczycielami i samorządami terytorialnymi w celu zwiększenia udziału młodzieży w życiu społecznym i politycznym. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu
 • Bridge of Friendship Kartlosi

Gambling – everything you need to know about addiction

 • Thematic field: social and social security issues
 • Countries where project is being implemented:
  • Georgia
Project description
“Gambling – everything you need to know about addiction” is a new project of our Foundation, which we have just started together with the Bridge of Friendship Kartlosi Foundation from Georgia. The project will include an intensive training programme for Georgian secondary school teachers on the prevention of youth addiction to gambling. The programme will be prepared by Polish experts in cooperation with Georgian experts, so that it corresponds to the Georgian socio-cultural situation. The training of 16 teachers from three regions in Georgia where the risk of gambling addiction among youth is growing faster than in the other regions, will take place at the end of September in Kutaisi, Georgia. The outcome of the project will be the introduction of an addiction prevention component to the education curriculum in Georgian secondary schools. A publication and a sub-website will be produced presenting the training programme and collecting best practices of work in the prevention of gambling addiction and youth addiction in general. In the course of the project, we will carry out large-scale activities promoting the project results on the Internet. For the project we are collaborating with the Bridge of Friendship Kartlosi Foundation. The organisation was founded in 2006 and initially dealt with the Ossetian-Georgian conflict and carried out activities to bring the two sides closer together. Over time, activities expanded to include non-formal education activities - working with schools, teachers and local authorities to increase youth participation in social and political life. Project co-financed by funds from the Polish-American Freedom Foundation within the framework of the RITA programme – Region in Transition implemented by the Education for Democracy Foundation.

Project partners
 • Bridge of Friendship Kartlosi

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE