Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 13.02.2022
 • 0 
 • 0 
The wind of change

The wind of change
 • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie trzeciego sektora
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Mołdawia
Opis projektu
Projekt „The wind of change”to wsparcie dla mołdawskiego III sektora z zakresu rozwijania NGO, które będą włączać, aktywizować młode osoby do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych. Oprócz przekazania uczestnikom teoretycznej wiedzy z zakresu formalnych aspektów (prawnych, finansowych) chcemy przekazać także praktyczne informacje na temat funkcjonowania i rozwijania takiej organizacji, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii, w której to praca stacjonarna została zastąpiona pracą zdalną. Projekt dedykujemy młodym i ambitnym osobom, które są aktywne i lubią działać, przyczyniając się do rozwoju lokalnego–przede wszystkim grupom nieformalnym, studentom, członkom młodych NGO. W ramach projektu odbędzie się jedna tygodniowa wizyta w Mołdawii, podczas której przeprowadzimy następujące szkolenia warsztatowe: 1. Prowadzanie badań społecznych: narzędzia stosowane do mapowania potrzeb społecznych 2. Założenie NGO: aspekty prawne i finansowe 3. Zdalne zarządzanie organizacją i poznanie metodyk Agile/ Scrum/ ROWE/ kanban 4. Warsztaty z budowania sieci-wolontariatu i zaangażowania społecznego grup tematycznych 5. Szkolenie z e-wolontariatu, czyli jak zaangażować się online 6. Szkolenie z kompetencji miękkich:przywództwo 7. Szkolenie z kompetencji miękkich: budowanie zespołu 8. Szkolenie z kompetencji miękkich: prowadzenie spotkań w sposób interaktywny: zaangażowanie uczestników 9. Szkolenie z kompetencji miękkich: kreowanie pomysłów: burza mózgów, kapelusze, krzesła Disney’a, design thinking itp. 10. Szkolenie: narzędzia komunikacji wewnętrznej 11. Narzędzia komunikacji zewnętrznej: kreowanie wizerunku organizacji w sieci: wykorzystanie social media, tworzenie strony internetowej (wordpress); Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok 12. Szkolenia z zakresu pisania projektów, pozyskiwania funduszy i partnerstwa 13. Podejmowanie lokalnych inicjatyw-możliwości działań Następnie odbędzie się konkurs mini grantów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych Mołdawii, w ramach którego dofinansujemy 4 projekty.

Partnerzy projektu
 • Institutul De Instruire In Dezvoltare MilleniuM

Wind of change

 • Thematic field: development and support of non-governmental sector
 • Countries where project is being implemented:
  • Polska
  • Moldova
Project description
Project “The wind of change” is a support for the Moldovan third sector in the field of developing NGOs that will involve and activate young people to undertake important social initiatives. In addition to providing participants with theoretical knowledge in the field of formal aspects (legal, financial), we also want to provide practical information on the functioning and development of such an organization, especially in the current pandemic situation, in which office work has been replaced by online work. The project is dedicated to young and ambitious people who are active and eager to work, contributing to local development – primarily informal groups, students, and members of young NGOs. As part of the project, there will be a one-week visit to Moldova, during which we will conduct the following workshop trainings: Conducting social research: tools used for mapping social needs Starting an NGO: legal and financial aspects Remote organization management and learning Agile/ Scrum/ ROWE/ kanban methodology. Workshops on building a voluntary network and social involvement of thematic groups Training in e-volunteering, or how to get involved online Training in soft skills: leadership Training in soft skills: team building Training in soft skills: conducting meetings in an interactive way: involving the participants Training in soft skills: creating ideas: brainstorming, Six Thinking Hats, the 3 Disney Chairs, design thinking, etc. Training: internal communication tools External communication tools: creating an online image of the organization: using social media, creating a website (WordPress); Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok Training in project designing, fundraising, and partnership Taking local initiatives-opportunities for action Then there will be a mini-grant competition for non-governmental organizations and informal groups in Moldova, under which we will finance 4 projects.

Project partners
 • Institutul De Instruire In Dezvoltare MilleniuM

Wind of change

 • Тематическая область: развитие и поддержка неправительственного сектора
 • Страны, в которых реализуется проект:
  • Polska
  • Молдавия
Описание проекта
Проект «The wind of change» — это поддержка молдавского III сектора в области развития НПО, которые будут включать, активизировать молодых людей для принятия важных социальных инициатив. Помимо предоставления участникам теоретических знаний в области формальных аспектов (юридических, финансовых), мы также хотим предоставить практическую информацию о функционировании и развитии такой организации, особенно в нынешней ситуации пандемии, когда стационарная работа была заменена удаленной работой. Проект посвящен молодым и амбициозным людям, которые активны и любят действовать, способствуя местному развитию — в первую очередь неформальным группам, студентам, членам молодых НПО. В рамках проекта будет один недельный визит в Молдавию, в ходе которого мы проведем следующие семинары: Проведение социальных исследований: инструменты, используемые для сопоставления социальных потребностей Основание НПО: юридические и финансовые аспекты Дистанционное управление организацией и изучение методик Agile / Scrum / ROWE / kanban Семинары по созданию сети — вольчества и социального участия тематических групп Обучение электронному волонтерству — как действовать онлайн Обучение мягкой компетенции: лидерство Обучение мягкой компетенции: создание команды Обучение мягкой компетенции: проведение встреч в интерактивном режиме: привлечение участников Обучение мягкой компетенции: создание идей: мозговой штурм, шляпы, стулья Диснея, дизайн мышления и т. д. Обучение: инструменты внутренней связи Инструменты внешней коммуникации: создание имиджа организации в сети: использование социальных сетей, создание веб-сайта (wordpress); Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok Обучение написанию проектов, сбору денежных средств и партнерству Принятие местных инициатив — возможности действий Затем состоится конкурс мини-грантов для неправительственных организаций и неформальных групп Молдaвы, в рамках которого мы будем финансировать 4 проекта.

Партнеры проекта
 • Institutul De Instruire In Dezvoltare MilleniuM

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE